Landgoederen
...................................................................................................................................................................

In de loop der eeuwen zijn in Nederland meer dan 1000 landgoederen gesticht. Deze landgoederen zijn van groot belang voor de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteit van ons land. Nieuwe landgoederen kunnen ook een bijdrage leveren aan de verbetering en kwaliteit van het landschap. Het rijk heeft daarom de mogelijkheden voor het stichten van nieuwe landgoederen verruimd.

Wat is een nieuw landgoed?
Het rijksbeleid voor het landelijk gebied is sterk in beweging en in het verlengde hiervan het landgoederenbeleid. Provincies hanteren voor nieuwe landgoederen niet altijd dezelfde criteria. Wel zijn er algemene uitgangspunten die meestal voor ieder nieuw landgoed gelden, namelijk:

  • Het oppervlakte aan bos en/of natuur bedraagt minimaal 5 ha;
  • Daarnaast is ander grondgebruik mogelijk, bijv. landbouwgrond;
  • Het (hoofd)gebouw heeft allure en bevat één of meerdere wooneenheden;
  • Bebouwing en groen vormen een architectonische eenheid.

Voor wie?
Het animo naar woon- en werkgelegenheid in het groen neemt sterk toe. Dat verklaart mede de vraag voor nieuwe landgoederen bij particulieren en bedrijven, met in hun kielzog de marktpartijen die tevens belang hebben bij de totstandkoming van een nieuw landgoed. Aan de aanbodzijde neemt de belangstelling van agrarische ondernemers toe. Zij zien de stichting van een nieuw landgoed als een van de alternatieven bij hun zoektocht naar nieuwe inkomensbronnen.

De eerste stappen
De eerste voorwaarde is, dat de benodigde grond beschikbaar komt. Tevens is de plek van belang. De ontwikkelingsmogelijkheden van de plek zijn verankerd in het landschap, maar ook in plannen van het rijk, de provincie en de gemeente. Belangrijke factoren zijn de mogelijkheden om de bestemming te wijzigen en de ambitie die de desbetreffende gemeente heeft met betrekking tot het landelijk gebied.

Het masterplan
Het masterplan is een instrument bij uitstek om de vele betrokkenen op één lijn te krijgen. Het omvat de inrichtingsvisie, de haalbaarheids-analyse en het uitvoeringsprogramma. Het uitgangspunt is dat het plan een sluitende exploitatie krijgt en daardoor (planologisch) haalbaar wordt.

Wat doet De Bakker Makelaardij?
De Bakker Makelaardij begeleidt u, als projectleider, vanaf de ontwikkeling tot en met het beheer van het nieuwe landgoed. Dit betekent concreet dat de projectleider met u de mogelijkheden voor realisering onderzoekt, de exploitatie rendabel maakt, het masterplan opstelt en vervolgens het beheer begeleidt. Voor specifieke kennis, zoals van landschapsarchitectuur, bodem, water, of natuurinrichtingsplannen, wordt naar behoefte naar externe deskundigheid gezocht.

Leidraad  --- NIEUWS ---
Toine de Bakker heeft in 2002, in opdracht de provincie Zeeland, (ism Bosch Slabbers Landschapsarchitecten) een leidraad geschreven,  voor de mogelijkheden tot realisatie van nieuwe landgoederen in de provincie Zeeland. In 2007 is deze door ons herschreven, mede ingegeven door het nieuwe beleid uit het Omgevingsplan Zeeland. Deze nieuwe leidraad is vanaf 23 januari 2008 beschikbaar. De leidraad besteedt aandacht aan alle aspecten die bij de realisatie van een nieuw landgoed komen kijken. De aspirant landgoedeigenaar wordt aan de hand meegenomen door het woud aan regels en verplichte activiteiten, variërend van de planologie tot en met de fiscale aspecten. Een handig boekje voor wie echt meer wil weten. U kunt deze handige leidraad bestellen bij de provincie Zeeland, afdeling communicatie, tel: 0118-631400, of  infocentrum@zeeland.nl 

 
     
   
2HiT websites www.rentmeesternvr.nl www.scvm.nl De Bakker Makelaardij